Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Hızlanan küreselleşme ve daha hızlı teknolojik gelişmelerden kaynaklanan benzeri görülmemiş zorluklarla (sosyal, ekonomik ve çevresel) karşı karşıyayız. Aynı zamanda, bu güçler bize insanlığın ilerlemesi için sayısız yeni fırsatlar sağlıyor. Gelecek belirsiz ve onu tahmin edemeyiz; ama buna açık ve hazır olmamız gerekiyor.

2018’de eğitime başlayan çocuklar 2030’da genç yetişkinler olacak. Okullar onları henüz yaratılmamış işlere, henüz icat edilmemiş teknolojilere, henüz öngörülmemiş sorunları çözmeye hazırlayabilir. Fırsatları değerlendirmek ve çözümler bulmak ortak bir sorumluluk olacaktır.

Bu tür belirsizlikleri aşmak için öğrencilerin merak, hayal gücü, dayanıklılık ve öz düzenleme geliştirmeleri gerekecektir. Başkalarının fikirlerine, bakış açılarına ve değerlerine saygı duymaları ve takdir etmeleri gerekecek, başarısızlık ve reddedilme ile başa çıkmaları ve zorluklar karşısında ilerlemeleri gerekecektir. Motivasyonları iyi bir iş ve yüksek bir gelir elde etmekten daha fazlası olacaktır, ayrıca arkadaşlarının ve ailelerinin, topluluklarının ve tüm dünyanın refahını da önemsemeleri gerekecektir.

Eğitim, öğrenenleri kendi yaşamlarını şekillendirmek ve başkalarının yaşamlarına katkıda bulunmak için eylemlilik, amaç duygusu ve ihtiyaç duydukları yetkinlikler ile donatabilir.

Gelecekte öğrencilerin gelişmek ve dünyalarını şekillendirmek için hangi bilgi, beceri, tutum ve değerlere ihtiyacı olacak? 1 İdea Koleji


Günümüz öğrencilerinin gelişmek ve dünyalarını şekillendirmek için hangi bilgi, beceri, tutum ve değerlere ihtiyacı olacak?

Her öğrencinin bir bütün olarak gelişmesine, potansiyelini gerçekleştirmesine ve bireylerin, toplulukların ve tüm dünyanın refahı üzerine inşa edilmiş ortak bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olmaya kararlıyız.
2018’de okula başlayan çocukların kaynakların sınırsız olduğu ve sadece kullanmak için var olduğu fikrini terk etmeleri gerekecek; ortak refaha, sürdürülebilirliğe ve esenliğe değer vermeleri gerekecek.

Giderek daha değişken, karmaşık ve muğlak bir dünya karşısında eğitim, insanların karşılaştıkları zorlukları benimseyip benimsemedikleri ve yeni bir bilimsel bilgi patlaması ve artan bir dizi karmaşık toplumsal sorunla karakterize edilen bir çağda, müfredatın belki de radikal yollarla gelişmeye devam etmesi uygundur.

Bilimsel bilgi, hayatımızı zenginleştirebilecek yeni fırsatlar ve çözümler yaratırken, aynı zamanda her sektörde yıkıcı değişim dalgalarını körüklüyor. Bilim ve teknolojide ve yapay zekada eşi benzeri olmayan yenilikler, insan olmanın ne olduğuna dair temel soruları gündeme getiriyor. Herkes için daha iyi hayatlar peşinde koşan yeni ekonomik, sosyal ve kurumsal modeller yaratmanın zamanı geldi.

Yerel, ulusal ve bölgesel düzeylerde finansal karşılıklı bağımlılık, küresel değer zincirleri ve paylaşılan bir ekonomi yarattı, aynı zamanda yaygın bir belirsizlik, ekonomik risk ve krizlere maruz kalınıyor. Veriler, geniş bir ölçekte oluşturuluyor, kullanılıyor ve paylaşılıyor; bu durumlar yeni siber güvenlik ve gizlilik koruması sorunları ortaya çıkarırken genişleme, büyüme ve gelişmiş verimlilik vaadini sürdürüyor.

Küresel nüfus artmaya devam ederken, göç, kentleşme ve artan sosyal ve kültürel çeşitlilik ülkeleri ve toplulukları yeniden şekillendiriyor. Dünyanın büyük bir bölümünde, yaşam standartlarındaki eşitsizlikler artarken, genellikle popülist politikalarla iç içe geçen çatışma, istikrarsızlık ve atalet, hükümetin kendisine olan güvenini aşındırıyor. Bu küresel eğilimler zaten bireysel yaşamları etkiliyor ve önümüzdeki yıllar boyunca da devam edebilir.

Daha geniş eğitim hedeflerine duyulan ihtiyaç

Bir amaçla yönlendirilmedikçe, bilim ve teknolojinin hızlı ilerlemesi eşitsizlikleri genişletebilir, toplumsal parçalanmayı şiddetlendirebilir ve kaynakların tükenmesini hızlandırabilir. Refah, gelir ve kazançlar, barınma gibi maddi kaynaklara erişimden daha fazlasını gerektirir. Refah aynı zamanda sağlık, sivil katılım, sosyal bağlantılar, eğitim, güvenlik, yaşam memnuniyeti ve çevre gibi faktörlerin oluşturduğu yaşam kalitesi ile de ilgilidir. Tüm bunlara adil erişim, kapsayıcı büyüme kavramının temelini oluştur.

Eğitim, insanların kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmalarını ve bundan yararlanmalarını sağlayan bilgi, beceri, tutum ve değerleri geliştirmede hayati bir role sahiptir. Net ve amaçlı hedefler oluşturmayı, farklı bakış açılarıyla başkalarıyla çalışmayı, kullanılmayan fırsatları bulmayı ve büyük sorunlara birden fazla çözüm bulmayı öğrenmek önümüzdeki yıllarda çok önemli olacak. Eğitim, gençleri iş dünyasına hazırlamaktan fazlasını hedeflemelidir; öğrencileri aktif, sorumlu ve ilgili vatandaşlar olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatması gerekir.

Karmaşık ve belirsiz bir dünya

Geleceğe hazır öğrencilerin kendi eğitimlerinde ve yaşamları boyunca harekete geçme yeteneklerini kullanmaları gerekir. Okullar ise, dünyaya katılma ve insanları, olayları ve koşulları daha iyi yönde etkileme sorumluluğuna sahiptir. Okullar, yol gösterici bir amacı çerçeveleme ve bir hedefe ulaşmak için eylemleri belirleme becerisine sahip olmalıdır.

Eğitimciler yalnızca öğrencilerin bireyselliğini tanımakla kalmamalı, aynı zamanda öğrenmelerini etkileyen öğretmenleri, akranları, aileleri ve toplum ile daha geniş ilişkiler kümesini de kabul etmelidir. Öğrenme çerçevesinin altında yatan önemli kavram, ortak öğrenmedir.

Öğrencilerin hedeflerine doğru ilerlemelerine yardımcı olan etkileşimli, karşılıklı olarak destekleyici ilişkiler gerekecektir. Bu bağlamda, sadece öğrenciler değil, öğretmenler, okul yöneticileri, veliler ve toplum da dahil olmak üzere herkes birer öğrenici olarak görülmelidir.

Her öğrenciyi tutkularını beslemeye, farklı öğrenme deneyimleri ve fırsatları arasında bağlantı kurmaya ve başkalarıyla işbirliği içinde kendi öğrenme projelerini ve süreçlerini tasarlamaya teşvik eden ve motive eden kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı gerekecektir. Dijital dönüşüm çağında büyük verinin ortaya çıkmasıyla birlikte, fiziksel ve zihinsel sağlık kadar dijital okuryazarlık ve veri okuryazarlığı da giderek daha önemli hale geliyor.

Eylem halindeki bilgi, beceri

Geleceğe en iyi hazırlanan öğrenciler değişime ayak uyduranlar olacaktır. Çevre öğrenciler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir, geleceği etkileyebilir. İyi bir çevrede öğrenciler başkalarının niyetlerini, eylemlerini ve duygularını anlayabilir ve yaptıklarının kısa ve uzun vadeli sonuçlarını tahmin edebilirler.

Yetkinlik kavramı, bilgi ve becerilerin kazanılmasından daha fazlasını ifade eder; karmaşık talepleri karşılamak için bilgi, beceri, tutum ve değerlerin seferber edilmesini içerir. Geleceğe hazır öğrencilerin hem geniş hem de özel bilgiye ihtiyacı olacak.

Bir matematikçi, tarihçi veya bilim adamı gibi düşünmeyi bilmek gibi epistemik bilgi veya disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak da önemli olacak ve öğrencilerin disiplin bilgilerini genişletmeleri sağlanacaktır. Prosedürel bilgi, bir şeyin nasıl yapıldığını, bir hedefe ulaşmak için atılan adımlar veya eylemler dizisini anlayarak elde edilir. Bazı prosedürel bilgiler alana özgüdür, bazıları alanlar arasında aktarılabilir. Tipik olarak, tasarım düşüncesi ve sistem düşüncesi gibi pratik problem çözme yoluyla gelişir.

Öğrencilerin bilgilerini bilinmeyen ve gelişen koşullarda uygulamaları gerekecektir. Bunun için bilişsel ve üst-bilişsel beceriler (örneğin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, öğrenmeyi öğrenme ve öz düzenleme) dahil olmak üzere geniş bir beceri yelpazesine ihtiyaçları olacaktır; sosyal ve duygusal beceriler (örn. empati, öz yeterlilik ve işbirliği); ve pratik ve fiziksel beceriler (örneğin, yeni bilgi ve iletişim teknolojisi cihazlarını kullanma).

Bu daha geniş bilgi ve beceri yelpazesinin kullanımına tutum ve değerler (örneğin motivasyon, güven, çeşitliliğe saygı ve erdem) aracılık edecektir. Tutumlar ve değerler kişisel, yerel, toplumsal ve küresel düzeyde gözlemlenebilir. İnsan hayatı, farklı kültürel bakış açılarından ve kişilik özelliklerinden kaynaklanan değer ve tutum çeşitliliği ile zenginleşirken, taviz verilmeyen bazı insani değerler (örneğin, hayata ve insan onuruna saygı ve çevreye saygı) temel değerler olacaktır.

Toplumumuzu dönüştürecek ve geleceğimizi şekillendirecek yetkinlikler

Öğrenciler hayatın tüm boyutlarında aktif bir rol oynayacaklarsa, çok çeşitli bağlamlarda belirsizlik içinde gezinmeleri gerekecektir:

  • zaman içinde (geçmiş, şimdi, gelecek),
  • sosyal alanda (aile, topluluk, bölge, ulus). ve dünya)
  • dijital alanda.

Ayrıca, doğal dünyayla etkileşime girmeleri, onun kırılganlığını, karmaşıklığını ve değerini takdir etmeleri gerekecek. Bunun için:

  • Yeni değer yaratmak
  • Gerilimleri ve ikilemleri uzlaştırmak
  • Sorumluluk almak
  • Yeni değer yaratmak gerekecektir.

Daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir kalkınma için yeni büyüme kaynaklarına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. İnovasyon, ekonomik, sosyal ve kültürel ikilemlere uygun maliyetle hayati çözümler sunabilir. Yenilikçi ekonomiler daha üretken, daha dirençli, daha uyumlu ve daha yüksek yaşam standartlarını daha iyi destekleyebilir.
2030’a hazırlanmak için insanlar yaratıcı düşünebilmeli, yeni ürün ve hizmetler, yeni işler, yeni süreç ve yöntemler, yeni düşünme ve yaşam biçimleri, yeni girişimler, yeni sektörler, yeni iş modelleri ve yeni sosyal modeller geliştirebilmelidir. İnovasyon, giderek artan bir şekilde bireylerin tek başına düşünmesinden ve çalışmasından değil, yeni bilgi yaratmak için mevcut bilgiden yararlanmak için başkalarıyla işbirliği yoluyla ortaya çıkmaktadır. Yetkinliği destekleyen yapılar; uyarlanabilirlik, yaratıcılık, merak ve açık fikirliliği içerir.

Gerilimleri ve ikilemleri uzlaştırmak

Eşitsizliklerle karakterize bir dünyada, yerel ortamlarda, bazen küresel sonuçları olan farklı bakış açılarını ve çıkarları uzlaştırma zorunluluğu, gençlerin gerilimler, ikilemler ve ödünleşimlerle baş etmede ustalaşmasını gerektirecektir, örneğin eşitlik ve özgürlük, özerklik arasında denge kurmaları gerekecektir.

Rakip talepler arasında bir denge kurmak, nadiren bir seçime veya hatta tek bir çözüme yol açacaktır. Bireylerin, erken sonuçlardan kaçınan ve ara bağlantıları tanıyan daha bütünleşik bir şekilde düşünmesi gerekecektir. Karşılıklı bağımlılık ve çatışma dünyasında, insanlar sadece başkalarının ihtiyaç ve isteklerini anlama kapasitesini geliştirerek kendilerinin, ailelerinin ve topluluklarının refahını başarılı bir şekilde güvence altına alacaklardır.
Geleceğe hazırlanmak için, bireylerin hem kısa hem de uzun vadeli perspektiflerden çelişkili veya uyumsuz fikirler, mantıklar ve konumlar arasındaki bağlantıları ve karşılıklı ilişkileri dikkate alarak daha bütünleşik bir şekilde düşünmeyi ve hareket etmeyi öğrenmeleri gerekir. Başka bir deyişle, sistem düşünürleri olmayı öğrenmek zorundalar.