İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması, İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, çalışan, öğrenci ve diğer tüm ziyaretçilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler Kişisel Verileri Koruması ve İşlenmesi Şirket Politikamız olarak benimsenmiştir.

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 

• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 

• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 

• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 

• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 

• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli önlemleri alarak sistemi kurma,

• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alarak düzenli denetimler yapma, 

• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine ve kararlarına uygun davranma, 

• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme, 

• Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme,

• Kişisel Veri Envanteri oluşturma.

AMAÇ

Bu Politikanın ana amacı Şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanlar konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda öğrencilerimiz, ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız, Şirket yetkililerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere, kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler verilen hizmetlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Çalışan profesyonellerimiz, çalışanlarımız, taşeron firmalar ve çalışanları ve her türlü ticari işbirliği içine girilen firmalar, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, online hizmetler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel veriler ve iş kolu için gerekli olan özel nitelikli kişisel verileri aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

Şirketimizin iç prosedürlerinin planlanması ve yönetilmesi, şirket hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, öğrencilerimizin/çalışanlarımızın eğitim ve gelişimi, çalışanlarımızın özlük süreçlerini ve yasal haklarını koruma, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma, kimlik teyidi, şirketimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen her türlü bilgileri paylaşma, Şirketimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma, size sunduğumuz tüm hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme ve arşivleme, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla, bankalar ve sağlık kurumları tüm kuruluşlar (kamu ve özel) size sunulan hizmetlere ilişkin finansal mutabakat sağlanması, ilgili mevzuat uyarınca tüm kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma, çalışan/öğrenci/müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, çalışan/öğrenci/müşteri memnuniyetinin arttırılması. 

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Şirketimiz hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu çerçevede Şirketimizin sözleşmeler ve yasal yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır, işlenir ve saklanır.

KAPSAM

Bu politika, öğrencilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, Şirket yetkilileri, çalışanlarımız, stajyerlerimiz, işbirliği ve her türlü hukuki ilişki içinde olduğumuz kişi – kuruluş ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan veya olmayan yollarla işlenen aşağıda tanımlı kişisel verilerini kapsar. 

Ad, soyad, T.C Kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni hal, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. iletişim verileri, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal veriler; elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler, kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, internet siteleri  üzerinden gönderilen kimlik verileri, görsel (dijital olan ve dijital olmayan) tüm kayıtlar.

Kişisel veri sahipleri gruplarına göre bu politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi, yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.

Online hizmetlerini kullanmak üzere telefon veya internet sitesi kullanıldığında, Şirket içi intranette, eğitim, Şirketimizin düzenlemiş olduğu etkinliklere katılımda veya internet sayfaları ziyaret edildiğinde de kişisel veriler işlenebilecektir.

TANIMLAR

Veri SorumlusuKişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu Protokolde İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  ifade eder. 
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. 
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin öğrenciler, çalışanlar, çalışan adayları.
Üçüncü Kişi Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler. 
ZiyaretçiŞirketimizin sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız güncel kanun, yönetmelik ve sair mevzuat hükümleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararlarına uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallar çerçevesinde Şirketimizin uygulamaları ile entegre edilerek oluşturulmuştur. Yukarıda belirtilen kişisel veriler gerektiğinde İlgili Bakanlık düzenlemeleri vb. diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek, tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilebilecektir. Kişisel veriler ilgili kanunlarda belirtilen sürelerle uyumlu olarak, Şirket prosedürlerinde tanımlı yasal sürelere uygun olarak hem dijital hem de fiziki ortamda korunacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında ilgi talep etmede sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanununun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi süresi içerisinde yapmaktadır.

Şirketimiz kişisel veri sahipleri ile ilgililere, kişisel verilerin korunmasındaki şirketin politikasını, internet sitesinde, şirketin faaliyetlerini yürüttüğü bina içerisinde kamuoyuna açık dokümanlarla ve sair yollarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Şirketimiz ilgili kişileri, kişilerin açık rızasına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere, kendi faaliyetleri ve kanundaki maddeler hakkında farklı yöntemlerle de bilgilendirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirketimiz, işlemekte olduğu kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve verilerin güvenli olarak muhafazasını sağlamak için yeterli düzeyde güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri düzenli olarak yapmakta veya yaptırmaktadır.

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

• Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari önlemleri almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmakta, bu kişilerle “Gizlilik Sözleşmeleri” yapmaktadır. 

• Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

• Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar olarak farkındalıkları arttırmaktadır ve gerekli taahhütleri almakta, bunlarla “Gizlilik Sözleşmeleri” yapmaktadır.

• Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uymaktadır.

• Şirketimizin tedarikçi, iş ortağı, hizmet/danışmanlık gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlarla, veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşme yapılmaktadır.

• Şirketimiz kendi bünyesinde gerekli denetimleri bünyesinde oluşturduğu “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİTESİ” aracılığıyla yapmaktadır. Bu denetim sonuçları denetim formları ile tutulmakta/raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

• Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmekte, buna ilişkin “KİŞİSEL VERİ İHLALİ MÜDAHALE PLANI” oluşturmuştur.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı yasa kapsamında; Kişilerin, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmıştır.

Şirketimiz özel nitelikli kişisel verileri, teknik ve idari olanakları ile titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından alınan güvenlik önlemleri, teknolojik olanaklar, olası riskler göz önünde bulundurularak üst düzeyde sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda, doğru ve güncel, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak işlemektedir. 

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere ve kararlarına uygun davranmaktadır.

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almaktadır, kişisel verileri amacının dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi yasal menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan bildirilmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, verinin durumuna göre, Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde, kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak tanıyan hukuki dayanaklardan bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda belirtilen diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. Veri işlenmesinde aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

• Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

• Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

• Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

• Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

• Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

• Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

• Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

• Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVK Kanununun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bazı kişisel veriler özel nitelikli kişisel veri olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimizce KVK Kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanununda öngörülen düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

BİNA GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

Şirketimiz tarafından çalışan, öğrenci, ziyaretçi ve şirket güvenliği amacıyla görüntülü kayıt yapabilen kameralar ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile personel, personel adayı, stajyer, öğrenci, ziyaretçi, tedarikçi firma sahibi-çalışanlarının giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında, sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Şirketimiz çalışanlar ile öğrenci ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin/çalışanların/öğrencilerin aldıkları hizmeti ve diğer hizmetlere ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara sadece yetkilendirilmiş şirket çalışanlarının erişimi bulunmaktadır. Kamera kayıtları en az 1 ay süreyle saklanmaktadır. Sonrasında otomatik silinmektedir.

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz hukuki sınırlar içinde kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve taşra teşkilatları, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve bununla bağlı kalmamak kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi-sgk vs. danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sigorta şirketinize, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.  

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Şirketimiz kişisel veri/özel nitelikli kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır. Aktarılması gereken bir durumda ise Açık Rızanız alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde şirketimiz ilgili prosedürlerine istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda şirketimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirmekte ve farkındalıklarını arttırmaktadır.

Şirketimiz binalarına gelen kişilerin kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri usulüne uygun olarak elde edilirken Şirketimizde görülebilir şekilde sergilenen ya da diğer şekillerde (internet sitemizde) erişime sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadır. 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, İLETİŞİM KANALLARI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketimizin, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanununa uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri uygulamaya azami önem göstermektedir. 

Kişisel veri sahipleri 6698 Sayılı KVKK m.11’e göre;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizden veya Şirketin internet adresinde www.kolejidea.com bulunan “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU” nu doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza suretiyle Şirketimize iletebilirler. Şirketimiz tarafından, talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesiyle sınırlı ve haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

Başvuru Formunda, Kanunun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkın kullanımına ilişkin talepte bulunulduğunun belirtilerek Şirketimize iletilmesi, talebe ilişkin başvurunun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır. 

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi yenilenen madde için o maddenin revize edilerek yayınlandığı tarihtir. Politika, Şirketimizin internet sitesinde (www.kolejidea.com) yayınlanır ve yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

Bağlarbaşı Mh. Sanayi Cd. No:20 Osmangazi/BURSA

0 224 452 70 33 / 0 501 207 89 38

www.kolejidea.com