İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

AÇIK RIZA BEYANI

İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (ŞİRKET) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde,

Paylaşmış olduğum Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi öğrencilerine/velilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, eğitim ve sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci/veli memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması/alınması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, öğrencilerin/velilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve öğrencilerle/velilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, ses, görüntü ve video kayıtlarının ve sair kişisel verilerin, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini,öğrencilerine/velilerine ticari elektronik ileti (sms-mail-arama) gönderilebileceğini, kurumumuz internet sitesi, reklam tanıtım broşür-afişleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanabileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi  tarafından bilgilendirildiğimi, 

Paylaşmış olduğum Kişisel verilerin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından; İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi çalışanlarına, görevlilerine, İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına, kanunen yetkili başta Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik/Kaymakamlık, SGK, İŞKUR, vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar, yasal sınırlamalar ve İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi menfaatleri çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi  hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini, 

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi başvurarak kendim ve velisi olduğum kişi/kişiler ile ilgili, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.kolejidea.com adresindeki veya İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nden alabileceğim formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Bağlarbaşı Mh. Sanayi Cd. No: 342 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, daha önceden sisteme kayıtlı e-posta suretiyle ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu,

İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri İdea Kolej Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketine bildireceğimi,

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere paylaşmış olduğum kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, bu hususta açık rızamın olduğunu, bu metni okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum                           

Kabul Etmiyorum 

 Veri Sahibi
Ad Soyad    :………………………………………………………….Tarih           :………/……../……………… İmza           :……………………………….   İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Bağlarbaşı Mh. Sanayi Cd. No: 342 Osmangazi/BURSA0 224 452 70 33 / 0 501 207 89 38 www.kolejidea.com