Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimseyen ve bu sorumluluğu üstlenen herkez için sınav sadece bir teferruat değil midir? Öğrencilerin, derslerin amacının sınavları kazanmak değil, insanları, medeniyetimizi öğrenmek olduğunu anlamalarını istiyoruz. Amacımız bütün öğrencilerimize, insanın bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarını öğretmektir.

Her bir bireye hepimizin içinde olan potansiyeli, zihinlerimizi, kalbimizi ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek davranışları en iyi şekilde kullanma potansiyelini takdir etme konusunda yardımcı olan bir okul olmak zorundayız.

Özgün müfredatımız, yaş, cinsiyet, milliyet, entelektüel yetenek veya kişisel çekiciliği ne olursa olsun tüm öğrencilere mutlak eşitlikle davranma, aktif, yapıcı, işbirlikçi, hedef odaklı, araştırmacı ve anlamlı bir öğrenme ortamını teşvik etme prensiplerine dayanır.

Bilgiyi Öğrenmek ve Öğretmek 1 İdea Koleji

Bilgi Nedir?

Bilgi, bir amaç için toplanan hammaddedir. Bilgi analiz edilerek ve işlenerek daha anlamlı hale gelir. Tecrübe veya eğitim yoluyla bilgi kazanırız. Sözlük anlamı “deneyim ya da birliktelik yoluyla kazanılan aşinalıkla ilgili bir şeyi bilmenin gerçeği ya da şartı” dır.

Öğrenmenin en önemli özelliği değişimdir. Öğrenme, geçmiş bilgilerin yeni bilgiler oluşturmak için mevcut bilgilerle bütünleştirildiği bireysel deneylerle de elde edilir.

Bilgide nicel bir artış

  • Öğrenme, gerektiğinde korunabilecek ve kullanılabilecek gerçekleri, becerileri ve yöntemleri edinmektir.
  • Öğrenme bilgi edinmek ya da “bilmek” dir.
  • Öğrenme, çoğaltılabilen bilgileri depolamaktır.
  • Öğrenme, konunun bölümlerini birbirleriyle ve gerçek dünyayla ilişkilendirmeyi içerir.
  • Öğrenme otomatik olarak veya talimatlarla gerçekleşebilir.
  • Bilgiye maruz kaldığımızda ve içselleştirdiğimizde, bilgi mülkümüz olur.
Bilgiyi Öğrenmek ve Öğretmek 2 İdea Koleji
idea koleji

Öğrenmek Nedir?

Öğrenme, bir insana davranışsal değişiklikler getiren bir süreç olarak tanımlanabilir. İnsanlar bireysel öğrenme tarzlarına dayanarak farklı şeyler öğrenirler. Öğrenme bir deneyim ya da bilgi girişi sonucunda insan davranışındaki bir değişiklik olarak tanımlanır. Ayrıca bir sonuç veya görünür bir süreç olarak da kabul edilebilir.

Öğretmek nedir?

Öğretim, öğrenmeyi kolaylaştıracak bir süreci ifade eder. Öğretim ayrıca bilginin sunulması, yetenek veya becerilerin keşfedilmesi anlamına gelir. Etkili öğretim, öğrencilerin yeni fikirler oluşturmak için eski ve yeni bilgiler arasında bağ kurmalarını sağlar. Bu nedenle, yetenekli öğretmenlerin toplumun ilerlemesinde kritik bir rolü vardır.

Eğitim Nedir?

Bilgiyi Öğrenmek ve Öğretmek 3 İdea Koleji
idea koleji

Eğitim, öğrencilere sistematik bir öğretimin sağlandığı süreçlerdir. Genel olarak eğitimin temel amacı öğrencilere istenen bilgileri veya ilgili becerileri kazandırmaktır. Eğitim sürecinde, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve iyi bilgilendirilmiş bir biçimde kararlar almaları beklenir. Bununla birlikte eğitim, sadece resmi olarak eğitmenler tarafından değil, aynı zamanda gerçek yaşamdaki deneyimlerin de bir sonucudur.

Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarının cevaplarına sahip olmadığımızı ve henüz anlayamadıkları dünya ile ilgili çelişkileri olduğu gibi görmeleri gerektiğini anlamaları önemlidir. Bu çelişkileri ve bilgi boşluklarını olduğu gibi görmek, yeni anlayışlar ve dünyaya bakış biçimleri için fırsatlar yaratır.

Bilgiyi Öğrenmek ve Öğretmek 4 İdea Koleji

Sınıflarımızda bir topluluk duygusu geliştiririz. İdea koleji topluluğunun üyeleri olarak öğrenciler yalnızca kendilerine değil, öğretmenler de dahil olmak üzere topluluğun diğer üyelerine karşı sorumludurlar. Bu sorumluluk sınavlar için de geçerlidir.

Öğrencilere kendi becerilerini öğretmek, mevcut geleneksel eğitim anlayışından daha geniş bir algı seviyesine çıkmalarına yol açan kavramsal bir öğretim yoludur.